noticias

Carles Duarte, president del CoNCA

NOTA DE PREMSA 

Co NC A

 

Carles Duarte, president del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), compareix davant de la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats per presentar el document 36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura.

Carles Duarte, president del CoNCA, acompanyat de Gemma Sendra, vicepresidenta primera de la institució, ha comparegut aquest matí davant de la Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats a Madrid per a exposar el document36 propostes per a la millora de la condició professional en el món de la cultura. Un treball que parteix de l’anàlisi de l’estat de la cultura i de la situació dels professionals de l’àmbit artístic i cultural, molt afeblida pels efectes de la crisi econòmica.

El CoNCA considera que per fer possible la solidesa del sistema cultural és imprescindible la millora urgent de les condicions que afecten els professionals dels sectors creatius i culturals, i el compromís per impulsar mecanismes que facilitin l’adaptació a nous sistemes de finançament, gestió i comunicació. En aquest sentit, es fa necessari promoure una Llei de mecenatge, així com una revisió a la baixa de l’IVA cultural, el control de la pirateria i l’enfortiment de l’educació i la formació artístiques, aspectes tots ells que repercuteixen directament en el desenvolupament sostingut d’un consum cultural creixent. També creu imprescindible que el sector professional disposi d’un Estatut de l’artista que defineixi un marc general de protecció i d’estímul.

Davant de les deficiències reals evidenciades durant l’elaboració del document de les 36 propostes, és clar que no n’hi ha prou d’incloure la cultura en el discurs polític general i de forma tangencial. Sense renunciar a un objectiu més ambiciós, la sèrie de propostes concretes exposades pel CoNCA plantegen modificacions parcials i precises de normatives vigents en relació als àmbits tributari, laboral, contractual i formatiu. La consideració i aprovació d’aquestes iniciatives suposarien sens dubte un pas en ferm en la consolidació d’una nova realitat cultural, més sòlida.

El CoNCA treballa per aconseguir que la cultura ocupi una posició central en les polítiques públiques, ja que entén que la cultura és fonamental per a la cohesió i el progrés social i perquè aspira a un model de societat basat en el coneixement, el talent, la capacitat creativa, la innovació i l’excel·lència.

Dins del procés de compareixences de representats del món de la cultura obert perla Comissió de Cultura del Congrés dels Diputats, el Grup Parlamentari Democràcia i Llibertat i el Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana van sol·licitar la compareixença de Carles Duarte, president del CoNCA.

Carles Duarte, presidente del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes (CoNCA), comparece ante la Comisión de Cultura del Congreso para presentar el documento 36 propuestas para la mejora de la condición profesional en el mundo de la cultura.

Carles Duarte, presidente del CoNCA, acompañado de Gemma Sendra, vicepresidenta primera de la institución, ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados en Madrid para exponer el document36 propuestas para la mejora de la condición profesional en el mundo de la cultura. Un trabajo que parte del análisis del estado de la cultura y de la situación de los profesionales del ámbito artístico y cultural, muy debilitada por los efectos de la crisis económica.

El CoNCA considera que para hacer posible la solidez del sistema cultural es imprescindible la mejora urgente de las condiciones que afectan a los profesionales de los sectores creativos y culturales, y el compromiso para impulsar mecanismos que faciliten la adaptación a nuevos sistemas de financiación, gestión y comunicación . En este sentido, se hace necesario promover una Ley de mecenazgo, así como una revisión a la baja del IVA cultural, el control de la piratería y el fortalecimiento de la educación y la formación artísticas, aspectos todos ellos que repercuten directamente en el desarrollo sostenido de un consumo cultural creciente. También cree imprescindible que el sector profesional disponga de un Estatuto del artista que defina un marco general de protección y de estímulo.

Ante las deficiencias reales evidenciadas durante la elaboración del documento de las 36 propuestas, está claro que no basta con incluir la cultura en el discurso político general y de forma tangencial. Sin renunciar a un objetivo más ambicioso, la serie de propuestas concretas expuestas por el CoNCA plantean modificaciones parciales y precisas de normativas vigentes en relación a los ámbitos tributario, laboral, contractual y formativo. La consideración y aprobación de estas iniciativas supondrían sin duda un paso en firme en la consolidación de una nueva realidad cultural, más sólida.

El CoNCA trabaja para conseguir que la cultura ocupe una posición central en las políticas públicas, ya que entiende que la cultura es fundamental para la cohesión y el progreso social y porque aspira a un modelo de sociedad basado en el conocimiento, el talento, la capacidad creativa, la innovación y la excelencia.

Dentro del proceso de comparecencias de representantes del mundo de la cultura abierto perla Comisión de Cultura del Congreso, el Grupo Parlamentario Democracia y Libertad y el Grupo Parlamentario de ERC solicitaron la comparecencia de Carlos Duarte, presidente del CoNCA.

Barcelona, 12 d’abril de 2016

Portaferrissa, 1 3a planta (Palau Moja)
08002 Barcelona
T. +34 93 316 27 86
F. +34 93 567 10 92
http://www.conca.cat

 

ARTEPOLI Impresa

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *